سلام آغاز ماه محرم به همه ی شیعیان تسلیت از دیدگاه من عمل مهمه گول ظاهر رو هم نخوریم تقوا تو دل آمهاست فعلاً درگیر و دار درسیم و دانشگاه تا خدا چی بخواد به زودی بر میگردم یا حق