ولنتاین در اردبیل
 خدیجه : رحیم آقا تو بیلمیری امروز چه روزیه ؟
رحیم : والا فچ میکنم روز جهانی مبارزه با محیط زیست ! ها ؟ -
خدیجه : یوخ بابا ! امروز ولرم تایمه ! رحیم : ها ؟! ولرم تایم نمنه ؟! -
خدیجه : بابا تو مجله نوشته بود روز عشگه ! روز ایحساساته ! روز من و شوماست ! -
 رحیم : شوما کیه ؟! ها ؟! بچه بپر برو اون چاگو رو از آشپزخونه بیار


پس نتیجه میگیریم که بهونه ی این پست ولنتاین بوده.........

امسال یه ولنتاین ویژه ی ۵ نفره داشتیم بهتر از هر سال  :دی

خاطره شد... 


پ.ن : آخ آخ پی نوشت رو نبردیم کلی شاکیه خدا رحم کنه .... :ندی