ای بنده من .....

  آنگاه که تو به نماز می ایستی آن چنان به سخنانت گوش می دهم

  که گویی همین یک بنده را دارم

  و تو ! ...

  آن چنان از من غافلی که گویی چندین خدا داری.