همیشه سربلند و ایرانی باش
آیا می دانید
اولین مردمانی که سیستم اگو یا فاضلاب را جهت انتقال آب شهری به  بیرون
 اختراع کردند ایرانیان بودند؟
آیا می دانید اولین مردمانی که اسب را به جهانیان هدیه کردند ایرانیان بودند؟
آیا می دانید اولین هنرستان فنی و حرفه ای در ایران توسط کوروش کبیر در شوش
جهت تعلیم فن و هنر ساخته شد؟
آیا می دانید دیوار چین با بهره گیری از دیواری که کوروش در شمال ایران در سال 544 قبل از میلاد
برای جلوگیری از تهاجم اقوام شمالی ساخت ، ساخته شد؟
آیا می دانید اولین سیستم استخدام دولتی به صورت لشگری و کشوری به مدت 40 سال خدمت و
 سپس بازنشستگی  و گرفتن مستمری دایم را کوروش کبیر در ایران پایه گذاری کرد؟
آیا می دانید کوروش پس از فتح بابل به معبد مردوک رفت و برای ابراز محبت به بابلی ها به خدای
آنان احترام گذاشت و در همان معبد که بیش از 1000 متر بلندی داشت برای ابراز حسن نیت خود به
آنان تاج گذاری کرد؟
آیا می دانید داریوش طرح تعلیمات عمومی و سواد آموزی را اجباری و به صورت کاملا رایگان
 بنیان گذاشت که به موجب آن همه مردم می بایست خواندن و نوشتن بدانند.به همین مناسبت 
خط آرامی یا فنیقی را جایگزین خط میخی کرد که بعدها به خط پهلوی نام گرفت.
آیا می دانید داریوش در سال دهم پادشاهی شاهراه بزرگ کوروش را به اتمام رساند و
 جاده سراسری آسیا را احداث کرد که از خراسان به مغرب چین می رفت.؟
آیا می دانید داریوش پادگان و نظام وظیفه را در ایران پایه گذاری کرد و به مناسبت آن تمام جوانان 
چه فرزند شاه و چه فرزند وزیر باید به خدمت بروند و تعلیمات نظامی ببنند تا بتوانند از سرزمین پارس
دفاع کنند؟

.آیا می دانید اولین راه شوسه و زیر سازی شده در جهان توسط داریوش ساخته شد؟

یا حق