سلام
خوب هستم سلامت هستم در فرجه به سر می برم هو !!!!
اینجور که بوش میاد این ترم بچه ها می خوان بترکونن چون فعلاً همه مفقود الاثر شدن
شایدم فرار کردن از بس که ( مغز ) اند !!

*درختان بارور خم می شوند و انسان های بزرگ ، متواضع می باشند.
فقط شاخه های خشک و انسان های نادان هستند که می شکنند اما خم نمی شوند .
ورژن بیگانه همون گفته بزرگان خودمون ( درخت هر چه پربارتر سربه زیر تر )

*همه ما رویای باغ پر گلی را در آن سوی افق ها در سر می پرورانیم اما از شکفتن گل هایی که درست
بیرون پنجره اتاق ما روییده لذت نمی بریم.

*اگر صبر کنید تا باد و وضع هوا کاملاً مناسب باشد ، هیچ وقت چیزی نخواهید کاشت
و هیچ وقت درو نخواهید کرد.

(اکلسیاتس)