این روزها خیلی دلتنگم دلیلشم نمی دونم.
هر چی هست حس خوبی نیست ....

دو چیز را فراموش نکن :
                                    یاد خدا و یاد مرگ .
 دو چیز را فراموش کن :
                                   بدی دیگران در حق تو و
                                   خوبی تو در حق دیگران .
 چهار چیز را نگه دار :
                                   گرسنگیت را سر سفره دیگران ،
                                   زبانت را در جمع ،
                                   دلت را سر نماز و
                                  چشمت را در خانه دوست

در تعطیلات کریسمس ،در یک بعد از ظهر سرد زمستانی
پسر شش ،هفت ساله ای جلوی ویترین مغازه ای ایستاده بود.
او کفش به پا نداشت و لباس هایش پاره پاره بودند . زن جوانی
از آنجا می گذشت . همین که چشمش به پسرک افتاد ، آرزو و
اشتیاق را در چشم های آبی او خواند .دست کودک را گرفت و
داخل مغازه برد و برایش کفش و یک دست لباس گرمکن خرید.
آنها بیرون آمدند و زن جوان به پسرک گفت :حالا به خانه برگرد.
امیدوارم که تعطیلات شاد و خوبی داشته باشی .
پسرک سرش را بالا آورد ، نگاهی به او کرد و پرسید :
خانم شما خدا هستید؟
زن جوان لبخندی زد و گفت : نه پسرم . من فقط یکی از بندگان
او هستم.
پسرک گفت : مطمئن بودم که شما با خدا نسبتی دارید!