دوباره سلام
خیلی دوست دارم فاصله ی پست هام کمتر بشه  ولی ترم تابستونه گرفتم و همچنان درگیر درسها
 از این جمله خیلی خوشم اومده :

( آنچه که زیباست عزیز نیست آنچه که عزیز است زیبا ست سعی کن زیبایی در نگاه تو باشد
نه در چیزی که به آن می نگری.)

جدی بگیرید جالبه:

سوالها:»

 ۱)چگونه می توان یک زرافه را داخل یک یخچال قرار داد؟
2) چگونه می توان یک فیل را داخل یک یخچال قرار داد؟
٣) شیر، سلطان جنگل، تمام حیوانات را به یک گردهمایی فرا می خواند.
    تمام حیوانات بجز یکی از این حیوانات در این گردهمایی شرکت می کنند. حیوانی که غایب بوده کدام است؟
٤) شما باید از یک رودخانه عبور کنید. این رودخانه محل زندگی تمساحها است. چگونه از آن عبور می کنید؟

پاسخها :»

١) پاسخ درست این است: در یخچال را باز کنید، زرافه را در آن قرار دهید و سپس در یخچال را ببندید.
این سوال به ما یاد می دهد که نباید برای کارهای ساده دنبال راه حلهای پیچیده بگردیم.

٢) دریخچال را باز کنید، فیل را در آن قرار دهید و سپس در یخچال را ببندید. این پاسخ اشتباه است،
 پاسخ درست این است، در یخچال را باز کنید. زرافه را بیرون بیاورید، فیل را در یخچال بگذارید
و سپس در یخچال را ببندید. این سوال به ما یاد می دهد که برای حل مساله، به فعالیتهای قبلی نیز فکر کنیم.

٣) پاسخ درست این است : فیل. چون فیل داخل یخچال بوده و نمی توانسته در گردهمایی شرکت کند.
 این سوال به ما یاد می دهد که در حل مساله نباید فرضیات قبلی را فراموش کنیم.
بسیار خوب! اگر به ٣ سوال اول پاسخ درست نداده اید هنوز یک شانس دیگر دارید.

٤) پاسخ درست این است با شنا از رودخانه عبور کنید. تمام تمساحها در گردهمایی حیوانات هستند
و خطری شما را تهدید نمی کند. این سوال به ما یاد می دهد که از اشتباهات گذشته پند بگیریم