ما هم میتونیم سهم کوچکی در محکوم کردن اهانت به پیامبرمون داشته باشیم
پس هممون تو رای گیری سایت زیر شرکت می کنیم تا یه چیزهایی رو ثابت کنیم:

http://www.petitiononline.com/islamic