قریحه ی دوست:
ببینید عشق با دوستان ما چه ها که نکرده
خدایا,
غریب است وجود نام مقدس تو عشق
و فریب است بی قبول تو رمز وجود حرکت
باید که در گم کردن کوی تو خون گریست
و در طلبت عشق را بهانه کرد
تو اوج عشقی تو خال لبی
                                             (یه دوست ...)