خدایا! کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو را آرزو کرد؟ 

 

چه بگویم؟ سخنی نیست.

 

می وزد از سر امید، نسیمی؛

لیک تا زمزمه ای ساز کند

در همه خلوت صحرا

به روش

نارونی نیست.

چه بگویم؟ سخنی نیست